Májová regata
Startujeme již za
dní hodin minut

Propozice závodu

Název závodu: Májová regata - MORIS design

Termín a místo: 27.–30. 4. 2020, Pirovac, Severní Dalmácie

Pořadatel: MORIS design Yacht Club, z.s.

Ředitel závodu: Radomír Klofáč

Garant HJS a hlavní rozhodčí: Zlatko Jakelić

Lodní třída One Design Elan 4
Námořní jachty Elan 4 z flotily identických lodí

Lodní třída One Design Salona 38
Námořní jachty Salona 38 z flotily identických lodí

Lodní třída Open Class ORC
Námořní jachty bez omezení délky, s platným ORC certifikátem 2020. Pro výpočet pořadí bude použita časová korekce ORC.

Pravidla
Závod bude řízen dle: Závodních pravidel jachtingu World Sailing, Soutěžního řádu ČSJ, těchto Propozic s vyjímkou toho, kdy je tento dokument měněn Plachetními směrnicemi závodu, vyhláškami Závodní a Protestní komise, pokynů Závodní komise na vodě předávaných všem lodím radiofonním spojením na vyhrazeném kanále.

Účastníci
Závod je veřejný a je otevřený pro muže i ženy všech věkových kategorií, kteří splňují požadavky předpisu World Sailing. Závodníci musí v roce 2020 dovršit věk 14 let. U osob mladších 18 let musí závodník před startem předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Přihlášky
Přihlášky úplných posádek přijímá Jan Králík na emailu jan@e-i.cz.

Startovné
300 € za loď a 100 € za každého člena posádky, platí pro obě třídy.

Startovné zahrnuje registraci posádky, občerstvení při uvítání v neděli 28. 4., kompletní organizační zajištění závodu, večeři 2. 5., startovní čísla, systém SeeSea. Nezahrnuje jakékoliv jiné poplatky za loď, její provoz, pobytovou taxu atd.

Lodě, které nepředloží certifikát ORC 2019 nejpozději při registraci, nebudou připuštěné k závodu bez nároku na vrácení startovného!

Výhry
První tři posádky v každé třídě obdrží poháry, diplomy a věcné ceny věnované partnery regaty.

Registrace
Proběhne v průběhu neděle 28. 4. 2019 nejpozději do 18:00 hod. Kapitáni musí předložit odpovídající oprávnění pro danou oblast plavby. Nejméně jeden člen posádky musí mít oprávnění k používání radiostanice. Kapitáni, kteří se registrují v třídě ORC, musí předložit pro svou loď proměřovací protokol ORC pro rok 2019.

Reklama
Závod je zařazen do kategorie C ve smyslu dodatku 1. ZPJ World Sailing. Pro umístění jakékoliv individuální reklamy na lodích je nutný souhlas pořadatele. Loď je povinna nést po celou dobu trvání závodu veškerou reklamu určenou pořadatelem.

Média
Mediálními partnery Májové regaty jsou časopis Yacht. Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat z průběhu závodu a jeho příprav fotografický, video a audio záznam.

Trasa
Plánováno je odjetí celkem 3 etap (6 rozjížděk) včetně 1 noční. Trasy jednotlivých etap a rozjížděk budou písemně upřesněny před zahájením závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, případně právo na její zkrácení nebo změnu na předem vypsaných místech pomocných cílů a otočných bodů.

Časový rozvrh
Sobota 27. 4. přejímky lodí Salona 38, trénink (volno)
Neděle 28. 4. přejezd ORC lodí do mariny Pirovać, volný trénink, registrace lodí a převzetí startovních čísel v kanceláři ZK do 18 hodin.
19:00 slavnostní zahájení následované obvyklou welcome-party
Pondělí 29. 5. I. etapa
8:00 informační briefing
10:00 start první etapy závodu  
Úterý 30. 4. II. etapa
start dle pokynů Závodní komise
Středa 1. 5. dojezd II. etapy
Čtvrtek 2. 5. III. etapa
19:30 slavnostní vyhlášení výsledků, večeře a zakončení regaty

Odpovědnost
Účastnící závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a náklady a plně odpovídají za veškeré škody způsobené na majetku nebo zdraví osob a firem. Pořadatel nepřijme jakoukoli odpovědnost za škody, zranění nebo umrtí utrpěné v souvislosti se závodem a doporučuje účastníkům uzavření odpovídajícího pojištění!

Kontakt

Honza Králík
organizační zajištění
e-mail: jan.kralik@moris.cz

Radomír Klofáč
ředitel závodu
e-mail: radomir.klofac@moris.cz

Lubomír David
závodní komise

MORIS design Yacht Club, z.s.
Pod Stárkou 33, 140 00 Praha 4 - Michle
Czech Republic
IČ: 02922061