Plachetní směrnice

Plachetní směrnice Májové regaty 2025

pro veřejný závod v lodních třídách:

ONE DESIGN SALONA 46

ONE DESIGN FIRST 45

LEARN (ELAN 40 a ELAN 40.1)

JEDNOTLIVCI

Chorvatsko, marina Kaštela, 26. 4. – 3. 5. 2025

1. POŘADATEL

Yacht Club Yachta´s, z.s., Losky 3071, 760 01 Zlín, IČO: 02922061

Ředitel závodu: Tomáš Martínek
Hlavní rozhodčí a garant HJS: Denis Marinov

2. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Sobota 26.4.2025

11:00-15:00 Check in lodí v marině, polepy lodí

14:00-18:00 Registrace závodníků, marina Kaštela

19:30 Briefing kapitánů u RC2

Neděle 27. 4. 2025

08:00 – 16:00 Samostatný trénink závodníků, přednášky

17:00 Oficiální zahájení (čas bude upřesněn v Harmonogramu MR2024)

19:30 Briefing kapitánů u RC2

Pondělí 28. 4. 2025

09:00 Start 1. etapy

14:00 Start 2. etapy

19:30 Briefing kapitánů u RC2

Úterý 29. 4. 2025

11:00 Start 3. etapy

16:00 Start 4. a 5. etapy vč. noční části

Středa 30. 4. 2025

Dojezd 4. nebo 5. etapy, odpočinek (eventuálně jedna kratší 6. okruhová etapa)

19:30 Briefing kapitánů u RC2

Čtvrtek 1. 5. 2024

09:00 Start 6. případně 7. etapy

18:00 Slavnostní vyhlášení výsledků a závěrečná párty (dle možností)

3. PRAVIDLA

Závod bude řízen podle

a) závodních pravidel jachtingu WORLD Sailing (ZPJ), včetně dodatků a změn

b) soutěžního řádu ČSJ

c) propozic závodu

d) plachetních směrnic (PS) a jejich doplňků

e) vyhlášek a pokynů Závodní komise (VZK) včetně vydaných na vodě, tj. vysílaných radiem na určeném VHF kanále

4. VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY

Jakékoliv změny PS a další vyhlášky ZK budou vyvěšeny na oficiální tabuli, případně předány v písemné podobě kapitánům závodních lodí a to minimálně 1 hodinu před plánovaným startem rozjížďky, které se změna nebo doplnění týká.V případě nutnosti bude vyhláška ZK rovněž oznámena na určeném VHF kanále.Všechny vyhlášky a pokyny ZK vydané písemně nebo vysílané na vodě (kanál VHF) mají závazný charakter doplňku těchto PS.

5.REKLAMA

Posádka každé z lodí je povinna před zahájením závodu umístit oficiální reklamní materiály pořadatele a pořadatelem dodaná startovní čísla na vyhrazená místa trupu lodí, nést je po celou dobu závodu a po jeho skončení je opět odstranit.Za nedodržení uvedeného může pořadatel nebo ZK loď diskvalifikovat z rozjížďky nebo celého závodu.Posádka má právo na umístění vlastní reklamy pouze se souhlasem pořadatele. Povoleny budou pouze takové reklamy, které nebudou větší než loga dodaná pořadatelem.

6. POČET A HODNOCENÍ ROZJÍŽDĚK

Závod je vypsán na více etap, přičemž každá etapa může být rozdělena za použití průběžných cílů (checkpointů) na maximálně dvě rozjížďky, a také tak hodnocena. Upřesnění bude uvedeno ve VZK před startem každé etapy.Závod bude platný při hodnocení alespoň tří rozjížděk. V případě započítání šesti a  více rozjížděk, se všem lodím jeden nejhorší bodový výsledek škrtá. V případě, že bude započítáno méně než šest rozjížděk, neškrtá se žádný výsledek.Pro hodnocení umístění v závodě bude použit nízkobodový bodovací systém.

7. DEFINICE DRÁHY, ZNAČKY DRÁHY, ZMĚNY A ZKRÁCENÍ

Místa startů, trasy jednotlivých etap, značky dráhy a způsob jejich míjení, místa konečných a pomocných cílů včetně časových limitů budou vždy definovány formou vyhlášky ZK a před zahájením závodu projednány na poradě kapitánů.Po startovním znamení a kdykoliv v průběhu závodu ZK může (z důvodu bezpečnosti nebo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek) změnit dráhu u kterékoliv značky nebo pomocného cíle, a to pokynem na vodě. Tento pokyn vyjmenuje zrušené vymezení dráhy a určí nová vymezení dráhy. Pokyn ZK v tomto případě bude dán dříve, než vedoucí loď dosáhne značky, tj. bodu, kde začíná změněný úsek.Ze stejného důvodu a za stejných podmínek může být rozjížďka u jakékoliv značky nebo v pomocném cíli zkrácena, nebo zcela zrušena bez stanovení pořadí. Místa startu, checkpointů a cílů budou vyznačena v online mapě systému SeeSea, ovšem pouze orientačně.

8. START

Všechny vypsané lodní třídy startují společně. Startovní linie bude vytyčena vždy mezi stěžněm lodě ZK a dalším bodem, který bude určen ve VZK, nebo upřesněn pokynem ZK na vodě. V případě použití bóje je druhým bodem žlutá nebo oranžová bóje. Etapy budou startovány v souladu s pravidly ZPJ. Start bude řízen odpočítáváním vysílaným na určeném VHF kanále z lodi ZK, přičemž na této lodi budou dávány vizuální (vlajky) i zvuková znamení.

Časová znamení při startu:

- vyzývací znamení 5 minut do startu: vlajka třídová vyvěšena zvuk, 1 x krátký

- přípravné znamení 4 minuty do startu: vlajka přípravná vyvěšena, zvuk 1 x krátký

- minutové znamení 1 minuta do startu: vlajka přípravná stažena, zvuk 1 x dlouhý

- startovní znamení 0 minut do startu: vlajka třídová stažena, zvuk 1 x krátký

V případě předčasného startu, tj. protnutí startovní linie před startovním znamením, má loď porušující toto pravidlo za povinnost vrátit se zpět na předstartovní stranu předmětné linie a svůj start zopakovat.

Loď startující později než 10 minut po startovním znamení bude hodnocena jako DNS.

9. CÍL

Cílová linie bude vytyčena mezi stěžněm lodi ZK, případně druhé doprovodné lodi, a přesně definovaným bodem a určenou značkou. Pomocný cíl bude určen obdobně. Při snížené viditelnosti bude cílové plavidlo podle možností osvětleno. Za snížené viditelnosti, nebo pokud závodní loď ztratila své startovní číslo, je loď povinna nahlásit své číslo lodi ZK při průjezdu konečným i průběžným cílem. Lodě, které dokončily etapu (rozjížďku) jsou povinny opustit cílový prostor a nepřekážet ostatním ještě závodícím lodím.

10. ČASOVÝ LIMIT

Ve VZK bude stanoven pro jednotlivé etapy společný cílový časový limit pro všechny lodní třídy, který bude měřen od doplutí v pořadí třetí lodě do příslušného cíle, nebo bude předem stanoven časový limit hodinou, do které je nutné protnout cíl. ZK si vyhrazuje právo časový limit změnit dle aktuální situace a počasí. Lodě, které nedojedou budou klasifikovány jako DNF.

11. PROTESTY

Loď zamýšlející protestovat na incident v závodním prostoru ve smyslu pravidel ZPJ musí svůj úmysl bezprostředně oznámit radiem VHF na loď ZK. Protestující loď zároveň zapíše do lodního deníku důvody protestu a průběh incidentu.Protesty musí být doručeny v průběhu protestního času na loď ZK. Protestní časový limit je 60 minut a bude měřen od vyvázání cílové lodě ZK.Při nedodržení uvedených ustanovení, nebo při zjištění nesouladu zanesených údajů v LD, může být loď diskvalifikována ze sporné rozjížďky, popřípadě i z celého závodu.

12. SPOJENÍ, RADIOPROVOZ

Závodící lodě budou používat pro spojení radiostanice umístěné na lodích, ale pouze pro relace se ZK, nebo v případě nouze. Všechny relace budou probíhat na vyhrazeném kanále VHF, který bude oznámen ve VZK. Nezachycení relace ZK nemůže být důvodem pro žádost o nápravu. Loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazeného kanálu VHF a za přípravu a poskytování pravdivých informací požadovaných ZK.Závodící lodě se hlásí svými startovními čísly (např. „Májová regata 1“), doprovodné lodě svým názvem nebo volacími znaky (např. „Závodní komise 1“), které upřesní VZK před zahájením závodu.Každá loď účastnící se Májové regaty je povinna mít po celou dobu závodu zapnutý alespoň jeden mobilní telefon (nahlášený do seznamu pořadatele) s nastaveným roamingem pro náhradní komunikaci za VHF. Každá posádka oznámí při registraci dvě mobilní telefonní čísla, na která bude ZK zasílat veškeré důležité informace pro eliminaci výpadků v komunikaci VHF.

13. BEZPEČNOST

Každá závodící loď vede po dobu celého závodu lodní deník (LD) a zapisuje do něj všechny podstatné události včetně rozhodnutí kapitána o povinnosti posádky používat záchranné prostředky. ZK si vyhrazuje právo zpětně záznamy v LD kontrolovat. Před zahájením plavby je kapitán povinen seznámit posádku s bezpečnostním vybavením lodě a probrat a procvičit krizové situace a postup prováděných činností. Závodící loď je povinna nést kompletní vybavení, které odpovídá zásadám bezpečné plavby na moři, bezpečného kotvení, vyvazování a vlečení. Každá loď je povinna nést a udržovat předepsané osvětlení a zapisovat do LD záznamy o jeho zapnutí a vypnutí, včetně jeho případných poruch. Lanová zábradlí musí být napnuta a vyvažující posádka musí splňovat požadavky pravidel, tj. ustanovení ZPJ. Loď, která vzdala etapu (rozjížďku) to neprodleně oznámí ZK. Při nedodržení uvedených ustanovení může být loď po projednání ZK diskvalifikována ze sporné rozjížďky, popřípadě i z celého závodu.

14. VÝSTROJ

Loď musí nést veškerou kompletní výstroj, která byla na lodi při jejím prředání, resp. přejímce od charterové společnosti. Výstroj musí zůstat na lodi, jiná nesmí být dodána. Loď a její výstroj nesmí být bez předchozího souhlasu ZK nijak upravována, nahrazována nebo vynášena. Odlehčování lodě demontáží a vynášením výstroje a vybavení je zakázáno. Výjimkou je plachtovina a konstrukce bimini a sprayhoodu, které odstraňuje charterová společnost za poplatek. . Hlavní kotva (včetně kotevního řetězu) musí po dobu závodu zůstat na lodi. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby hlavní kotva nebyla během závodu nebo alespoň při startu umístěna na přídi, ale uložena v kotevně. Je povoleno umístit kotvu kdekoli v lodi. Používání jiných než charterovou společností dodaných plachet (standardní vybavení lodě) je zakázáno. Veškeré závady, poškození, opravy, náhrady a ztráty týkající se lodě nebo její výstroje musí být nahlášeny ZK, bez ohledu na to, zda vznikly během rozjížďky nebo mimo ni.

15. POUŽITÍ MOTORU

Použití motorového pohonu během závodu, resp. během jednotlivých etap, se pod hrozbou diskvalifikace zakazuje. Motory musí být vypnuty nejpozději 4 minuty před startovním znamením a pro pohon mohou být zapnuty až po projetí cílovou linií. Výjimkou pro použití motorového pohonu je řešení krizové situace při plavbě za použití plachet. Zapnutí i následné vypnutí motoru musí závodící loď nahlásit okamžitě ZK a zapsat událost do LD s údaji o důvodu vzniklé situace, o pozici, času a době řešení. ZK situaci posoudí a rozhodne o sankci, případně o jejím odpuštění. ZK si vyhrazuje právo povolit na základě žádosti závodící lodě nastartování motoru za účelem dobití baterie. Při povolení použití volnoběhu musí loď splnit ohlašovací povinnost, tj. požádat o povolení rádiem VHF a stejným způsobem nahlásit ukončení dobíjení vypnutím motoru.

16. PROFESIONÁLNÍ JACHTAŘI

V průběhu závodu je na lodích zakázána přítomnost zahraničních profesionálních jachtařů, tj. skipperů a trenérů, kteří jsou najímáni za honorář. Účast českého profesionálního jachtaře je možná v případě, že se tento jachtař účastní regaty jako člen posádky bez nároku na honorář nebo jako organizátorem najatý školící skipper pro posádku složenou z jednotlivců, které zajištuje organizátor Májové regaty, případně jako trenér a školitel pro LEARN třídu. Tento zákaz se nevztahuje na tréninkové dny před startem Májové regaty.

17. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Účastníci Májové regaty berou na vědomí, že se zúčastňují závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a to na základě svého vlastního rozhodnutí. Jsou obeznámeni s tím, že mohou ze závodu kdykoliv odstoupit a zavazují se přizpůsobit plavbu svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostní situaci a technickým možnostem lodi tak, aby neohrozili život, zdraví nebo majetek svůj nebo jiných osob. Případné škody na majetku, zdraví či životě jdou k tíži a na výlučnou odpovědnost zúčastněných. Pořadatel se zříká jakékoliv odpovědnosti a není povinen řešit případné škody ani zajišťovat jejich odstraňování.

18. OBECNÁ USTANOVENÍ

Každý kapitán závodící lodě je povinen seznámit svou posádku podrobně se všemi ustanoveními obsaženými v těchto PS a o proškolení provést zápis v LD. Jakákoliv změna posádky není přípustná bez předchozího souhlasu ZK. Za každou závodící loď je oprávněn jednat se ZK a pořadatelem pouze kapitán nebo jeden jím pověřený člen posádky (týká se i projednávání protestů).Každá loď a její posádka účastnící se Májové regaty je zavázána závodit podle pravidel, v souladu s principy sportovního chování, čestně a v duchu fair-play.
 

Tomáš Martínek, ředitel závodu
Radomír Klofáč, čestný předseda regaty

Aktualizováno 28.5. 2024